Административни услуги

Административни услуги за граждани и фирми, предоставяни от община Тунджа:

Таксите за предоставяне на административни услуги могат да бъдат заплатени по един от следните начини:

В брой:
Информационен център на Община „Тунджа”, ет.1, пл. „Освобождение” № 1 /гише каса „МДТ” или гише каса „Услуги”/

По банков път:
Банка: Интернешънъл Асет Банк-АД, клон – Ямбол
BIC: IABGBGSF
IBAN: BG39IABG70948400438000

Важно: При плащане по банков път задължително в основание за плащане записвайте данъка или административната услуга за която плащате, трите имена на заявителя за физически лица; име и БУЛСТАТ за юридически лица;

Вид местен данък или услугаКод за вид плащане
Данък върху недвижими имоти44 21 00
Данък върху превозните средства44 23 00
Такса битови отпадъци44 24 00
Данък за придобиване на имущество44 25 00
Административни услуги44 80 07
Технически услуги44 80 90
Други общински такси44 80 90

На ПОС-терминално устройство:

Информационен център на Община „Тунджа”, ет.1, пл. „Освобождение” № 1 – гише каса „МДТ” или гише каса „Услуги”.

Приложения:

Заявление за комплексно административно обслужване

Протокол за устно заявяване на административна услуга

Уважаеми Нотариуси, във връзка с изпълнение на изискванията на чл.51, ал.2 от ЗМДТ, Ви информираме че информацията за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, следва да изпращате на електронна поща: [email protected] или чрез Системата за сигурно е-Връчване https://edelivery.egov.bg

Административни услуги "Зелена система"

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги "Кадастър"

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административни услуги "Контрол по строителството"

Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Административни услуги "Контрол по строителството"

Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Услуга 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Административни услуги "Транспорт"

Услуга 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
Услуга 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване
Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект
Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Административни услуги "Нотариална дейност"

Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
Услуга 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Услуга 2053 Припознаване на дете
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Административно-технически услуги Устройство на територията

Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план
Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Услуга 2115 Попълване/поправка на кадастрален план
Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Правни и административно-технически услуги

Услуга 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Достъпност, публичност, прозрачност

Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация
Услуга 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Харта на потребителя

Основната цел на Хартата на потребителя е да се подобри качеството на административното обслужване в Община “Тунджа”. Този документ не е закон или наредба, той не създава права и задължения.

Предназначението на хартата е гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява кмета на общината; с видовете услуги, които се извършват от общинската администрация; основните права, които различните закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност; пътя, по който могат да защитят тези права, както и залагането на съвременни по-високи стандарти в административното обслужване.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в община “Тунджа”. Той провежда регионалната политика в съответствие с националните и местните интереси. В тази дейност кметът на общината се подпомага от заместник кметове и общинска администрация.

Кметът на общината:

ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

отговаря за опазването на обществения ред;

организира изпълнението на обществения бюджет;

организира изпълнението на дългосрочните програми;

организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства и кметски наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

поддържа връзки с политическите партии, обществените

организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната;

осъществява международни контакти на общинско ниво;

организира и провежда дейността по защита на населението при бедствия и аварии;

възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;

представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Осъществяването на всички тези дейности е разпределено между Обща и Специализирана администрация, които се ръководят от ресорни заместник кметове и административен секретар.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Община “Тунджа” е администрация на местното самоуправление и провежда политиката на държавата на територията на общината. Осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

законност;

откритост и достъпност;

отговорност и отчетност;

ефективност и ефикасност;

субординация и координация;

предвидимост.

Прилагайки тези принципи, предлагаме Харта за правата на потребителя на административни услуги.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

на административното обслужване

Предоставяне на цялата необходима своевременна и актуална информация за услугите, извършвани от общинската администрация;

Осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите при получаване на услуги;

Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги;

Използване на различни способи и средства за определяне степента на удовлетвореност на потребителите;

Системно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при обслужване на потребителите на услуги.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

за постигане на стратегическите цели:

Подобряване достъпа до услуги и предоставяне на пълна информация чрез различни комуникационни средства и канали-личен контакт, информационно табло, брошури, интернет страница;

Постигане високо качество на административните услуги чрез създаване на по-добра организация;

Осигуряване на етичност, уважение, лоялност, безпристрастност в работата на служителите към гражданите;

Извършване на административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно като стриктно се спазват нормативно регламентираните и установени от администрацията срокове;

Получаване на обратна връзка от потребителите на услуги чрез анкети, телефонна връзка, пощенска кутия и др.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЕМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Да работи професионално, с уважение и отговорност към всеки потребител;

Да предоставя своевременно, лесноразбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства, удовлетворяващи потребностите на клиента;

Административните услуги да се предоставят съобразно установените с нормативни актове на общината стандарти;

Да осигури бързо , икономично по време и с необходимото удобство за гражданите обслужване;

Да осигури леснодостъпен начин за изразяване на мнения относно качеството на обслужването – сигнали, предложения, анкета за отчитане удовлетвореността на гражданите и др.;

Да осигури гаранции, че гражданите няма да бъдат преследвани и дискриминирани за подадени сигнали, свързани с неудовлетвореност от административното обслужване.

ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ СЕ ОЧАКВА:

Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват; Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на съответната услуга;

Да правят предложения за подобряване качеството на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали;

Да изразяват неудовлетвореността си от качеството на извършената услуга / устно или писмено / до кмета на общината или населеното място.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ “ТУНДЖА”

Административните услуги, предоставяни от общинската администрация като наименования, срок за извършване на дейността и необходими документи са подробно описани в брошури, които може да намерите в Центъра за административни услуги или на сайта на общината;

Запитвания относно предоставяните услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи за тях могат да бъдат отправяни устно и писмено.

Задаването на въпрос, независимо от формата /устно или писмено/, ангажира и задължава администрацията да отговори в предвидените от законите срокове;

Начини за връзка и получаване на информация:

Посещение в общината или в писмен вид на следните адреси:

гр. Ямбол

пл. “Освобождение“ № 1

Деловодство

e -mail: [email protected] , [email protected]

Кметства и населени места, съгласно приложената справка;

Телефони за връзка с общината:

684 / 209 Деловодство

684 / 303 Дирекция “Стопанска политика и общинска собственост”

684 / 206 Дирекция “Административно-правно и информоционно обслужване”

684 / 210 Дирекция “Териториално и селищно устройство”

телефоните в населените места, отразени в приложението.

Информация можете да получавате всеки работен ден, както следва:

сутрин – 8.00ч. до 12.00ч.

след обяд – 13.00ч. до 17.00ч.

Приемни дни на кмета на Община “Тунджа” :

всеки понеделник от 13,00ч.;

изнесени приемни дни съобразно разработен график.

Приемни дни на заместник кметове:

заместник кмет “Социална политика и култура” – всеки четвъртък;

заместник кмет “Икономическа политика и общинска собственост- всяка срядa

Подадените в писмен вид предложения и сигнали във връзка с административното обслужване от служителите на Община “Тунджа” се разглеждат по реда и в сроковете, определени в Административно – процесуалния кодекс.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ:

Административно – процесуален кодекс;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за административните нарушения и наказания;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител;

Закон за достъп до обществена информация;

Закон за защита на класифицираната информация;

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

Закон за общинската собственост;

Закон за устройство на територията;

Закон за защита на личните данни;

Закон за собствеността и ползването на земеделската земя;

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;

Закон за опазване на селскостопанското имущество;

Закон за подпомагане на земеделските производители;

Закон за гражданската регистрация;

Закон за местните данъци и такси.

Информация относно средства за електронна идентификация

На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община „Тунджа” уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки достъпни чрез портала на Община „Тунджа” са както следва:

  1. За централизирано заявяване на електронни административни услуги за Община „Тунджа” чрез „Единен портал за достъп до електронни административни услуги”:

– Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)

– Квалифициран електронен подпис (КЕП)

  1. За справки „Местни данъци и такси” чрез платформата на ИМЕОН:

– ЕГН/ЕИК/ЛЧН и КИН*

*КИН – Контролен идентификационен номер, който се получава лично срещу предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община „Тунджа “, дирекция „МДТ “.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени