Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Отчет на основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

Отчет на основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, схема В и К на поземлен имот с идентификатор 68878.17.54 с площ 0.818 дка, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0174/14.02.2024 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на кабелно захранване на ПИ с идентификатор 47682.116.21 в Стопански двор по КККР на з-ще с. Межда, с начало стълб №8, извод НН „В“, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на сградно водопроводно отклонение  за  захранване на урегулиран поземлен имот УПИ I 14.83 за жилищно строителство, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 77150.14.83 по КККР в землището на с. Ханово, област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – Изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на VI651 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 651 и № 648 в кв.58 по ПУП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – Изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване  на УПИ XVII53 в кв.33 по ПУП на с.Тенево, като се смени предназначението му  и се образува урегулиран поземлен имот „За фотоволтаична електроцентрала“ […]

Обяви и съобщения

Обява подбор кандидати за длъжност “Логопед” по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”

О Б Я В Л Е Н И Е Община „Тунджа“ в качеството си на бенефициент по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени