Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна  кабелна линия от поземлен имот с идентификатор 73657.19.2 до трафопост в поземлен имот с идентификатор 73657.19.107 по КККР, находящи се в землището на с. Търнава, Община „Тунджа“, Област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 1050/28.02.2023 г. е одобрено задание и разрешено изработването на на проект за Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на кабел 1 кV за УПИ VIII 765, кв.89 по ПУП на с. Маломир, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 1051/28.02.2023 г. е одобрено задание и разрешено изработването на на проект за Подробен устройствен план – – Парцеларен план за трасе на кабел 1 кV за УПИ ХI 196, кв.15 по ПУП на с. Маломир, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 1040/28.02.2023 г. е одобрено задание и разрешено изработването на на проект за Подробен устройствен план -– Парцеларен план за трасе на кабел НН 1кV  за  захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.484 по КККР в землището на с.Кукорево, област […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 1038/28.02.2023 г. е одобрено задание и разрешено изработването на на проект за Подробен устройствен план -– Парцеларен план за трасе на водопровод ПЕВП Ф 90 за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.484 по КККР в землището на с.Кукорево, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 1049/28.02.2023 г. е одобрено задание и разрешено изработването на на проект за Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на кабел 1 кV за УПИ VIII 725, кв.57 по ПУП на с. Тенево, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 1044/28.02.2023 г. е одобрено задание и разрешено изработването на на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за прокарване на подземен електропровод с мощност 33 кV в колектор, между УПИ II- 23.361 и поземлен имот с идентификатор 72240.23.320, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 1039/28.02.2023 г. е одобрено задание и разрешено изработването на на проект за Подробен устройствен план -–72240.23.364/, чрез разкъсване на ВЕ 400 кV  „Сан Стефано“ до п/ст 400/110  кV, местност „Гиговата мера“  по КККР в землището на с. Тенево, обл. […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени