Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1482/02.11.2023г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VI219, УПИ VII225  и УПИ VIII218 в кв.16, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 376, № 225 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН за захранване на УПИ I 15.104 за хотел, ресторант, басейн и фотоволтаичен парк, представляващ ПИ с идентификатор 35028.15.104 с площ 5538 кв.м в местност „Крачола“ по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение за захранване на УПИ I 15.104 за хотел, ресторант, басейн и фотоволтаичен парк, представляващ ПИ с идентификатор 35028.15.104 по КККР в землището на с. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1470/01.11.2023 г. за разрешаване изработването на на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XI 295 в кв.31 по ПУП на с. Симеоново, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХII175 в кв. 26 по ПУП на с. Козарево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – – Работен устройствен план за УПИ V 36.651  за промишлена и складова дейност и фотоволтаична централа  /ПИ 77030.36.646/ и УПИ IV 36.281  за промишлена и складова дейност и фотоволтаична централа /ПИ 77030.36.281/ по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XIV в кв. 17 по плана на с. Безмер, община „Тунджа”, област Ямбол, като се промени отреждането на за фотоволтаична елекроцентрала и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XVII в кв. 31 по плана на с. Безмер, община „Тунджа”, област Ямбол, като се промени отреждането на за фотоволтаична централа и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план в следния обхват: План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ V250, УПИ III257 и УПИ XIза училище в кв.20 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 271 № 273 и № 270 по кадастралния план […]

Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение ”Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки”, с.Дражево, Община ”Тунджа”

Инвестиционно предложение ”Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки”, с.Дражево, Община ”Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени