Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 1kv за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с.Кукорево, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.344 – с НТП полски път, публична общинска собственост по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII-за фотоволтаична централа в кв. 13 по ПУП на с. Кабиле, като се промени отреждането на урегулирания поземлен имот – „за фотоволтаична централа и преработка, пакетиране и съхранение […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот III-036003 за КОО в областта на автоуслугите и туризма, представляващ поземлен имот с идентификатор 35028.36.3 по КККР в землището на с. Кабиле, като се промени отреждането на урегулирания […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 62921.120.608 в Стопански двор по КККР в землището на с. Роза, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане – за съхранение на селскостопанска техника […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II 636 в кв. 91 по ПУП на с. Роза, като УПИ II 636 се раздели на два урегулирани поземлени имота и се обособи от него […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V 221 и УПИ IV 220 в кв. 23 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведе регулационната линия между УПИ IV 220 и УПИ V 221 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, че е издадено Решение №332 от Протокол №22/28.01.2021г. на Общински съвет „Тунджа” Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план както следва: – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40484.3.102 с площ […]

Обяви и съобщения

Обявлениие

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0156/09.02.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII-за обитаване и КОО в кв. 13 по ПУП на с. Кабиле, като […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0155/09.02.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  проект за изменение на Подробния устройствен план – план за  регулация на урегулиран поземлен имот III-036003 за КОО в областта на автоуслугите и туризма, представляващ поземлен имот с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0088/25.01.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  проект за изменение на Подробния устройствен план – план за  регулация на урегулиран поземлен имот ХII-399 и  урегулиран поземлен имот ХIII-399 в кв. 53 по ПУП на с. […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени