Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0032/12.01.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, като се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ XIV682 и УПИ I684 кв.54 в съответствие със съществуващите на място граници на поземлени имоти № 682 и № 684 по […]

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0068/19.01.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XV за магазин в кв.68 по ПУП на с.Тенево, обл.Ямбол, като се преотреди „За жилищно строителство” и се определят линии на застрояване.

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0032/12.01.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40484.42.27 в Стопански двор по КККР в землището на с.Кукорево, като се обособи УПИ с отреждане – За производствено складова дейност, търговия и услуги […]

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0049/15.01.2021 г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I 036001 за предприятие за производство на компост по ПУП с идентификатор 77030.36.1 по КККР на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, с който […]

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0034/12.01.2021 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива с цел промяна предназначението на УПИ I 23 с отреждане за производствено – складови и обслужващи дейности с идентификатор 23501.31.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дражево, област Ямбол в УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0056/18.01.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на урегулиран поземлен имот ХVIII 403 в кв. 49 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа”, област Ямбол, […]

Изнесени приемни дни на 20 януари

На 20 януари 2021 година изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще се проведат в селата Коневец от 11.00 часа и Тенево от 13.30 часа. Жителите, които имат желание да отправят въпроси и предложения по различни теми, засягащи развитието на населеното място, могат да го направят при спазване на всички противоепидемични […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени