Заповеди, обяви и съобщения

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 31 януари 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 31 януари 2021 г.: Крумово – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Калчево – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Кукорево – ½ от селото е без вода, има авария, ВиК работят; Драма – селото има вода, има авария, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0055/24.01.2022г.  за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – следния обхват :

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0084/27.01.2022г.  за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на УПИ ХII 204 в кв. 20, като вътрешните регулационни линии на УПИ ХII 204 бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 205 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения до поземлен имот с идентификатор 40484.3.102 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН 1kV до поземлен имот с идентификатор 40484.3.102 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХV 65 в кв.4 по ПУП на с. Кабиле, като УПИ се раздели на два урегулирани поземлени имота и се приведат регулационните линии към съществуващите на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, като се приведат регулационните линии на УПИ VIII-149 и УПИ  V-151в кв.23 в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 598 и № 589 по кадастралния  план на с.Кукорево, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХV 65 в кв.4 по ПУП на с. Кабиле, като УПИ се раздели на два урегулирани поземлени имота и се приведат регулационните линии към съществуващите на […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени