Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0088/25.01.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  проект за изменение на Подробния устройствен план – план за  регулация на урегулиран поземлен имот ХII-399 и  урегулиран поземлен имот ХIII-399 в кв. 53 по ПУП на с. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0117/02.02.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на УПИ ХVIII 333, УПИ ХV 332 и УПИ ХVI 332 в кв. 28, като вътрешните регулационни […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0116/02.02.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на УПИ Х 35,  УПИ VIII 34 и УПИ ХI 36 в кв. 13, като вътрешните регулационни […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0089/25.01.2021г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот 40484.42.27 – Стопански двор по КККР в землището на с.Кукорево, община „Тунджа”, област Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части: […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение № 333 от Протокол № 22/28.01.2021 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел с дължина 4200м. Трасето започва от поземлен имот с идентификатор 00758.19.28 – с НТП местен път, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0150/08.02.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ VI 33 и УПИ VII 33 в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № Заповед № РД-07-0149/08.02.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване, като вътрешната регулационна линия на УПИ ХII 387 за озеленяване в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0033/12.01.2020г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII 11, урегулиран поземлен имот ХII 12, урегулиран поземлен имот IV 19 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0032/12.01.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, като се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ XIV682 и УПИ I684 кв.54 в съответствие със съществуващите на място граници на поземлени имоти № 682 и № 684 по […]

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0068/19.01.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XV за магазин в кв.68 по ПУП на с.Тенево, обл.Ямбол, като се преотреди „За жилищно строителство” и се определят линии на застрояване.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени