Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План схема на трасе на ел.кабел 1kV от нов извод „Д” на ТП-4 с. Генерал Инзово, КЛ/ВЛ Инзово, п/ст Тенево, преминаващо през улица – публична общинска собственост между о.т.128 – о.т. 129 – о.т. 151 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че  изработен  проект за изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на кабел 1 кw  от ГРТ ново, находящо се в УПИ IV347 в кв.39 , преминаващо през общински терен – улица между о.т.108, о.т.101 и о.т.105 и достигащо до ТЕПО, стълб №3, с дължина 75м […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава,  че се извърши съобщаване че е изработен проект за изработен проект  за изработване на Подробен устройстойствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I10014, 10015, 10016, 10018, 10024, 54004, 54005,60010 за производствени и складови  дейности за селскостопанска продукция  по ПУП на с.Дряново, представляващ поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава,  че се извърши съобщаване че е изработен проект за Подробен устройстойствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II54010 за производствени и складови  дейности за селскостопанска продукция  по ПУП на с.Дряново, представляващ поземлен имот 23978.54.11 по КККР в землище с.Дряново, обл.Ямбол като се разделя на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че  изработен  проект за изменение на Подробен устройствен план – План за  застрояване на УПИ V-753,755  кв.61 по ПУП нас.Маломир, обл.Ямбол,  като се определят линии на застрояване, съгласно приложената скица предложение за изменение на ПУП.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че  изработен  проект за изменение на Подробен устройствен план – План за  регулация и застрояване на УПИ IX-49  кв.4 по ПУП на с.Кукорево,  обл.Ямбол,  като се обособят УПИ IX-215 за жилищно строителство и  УПИ XV-215 за жилищни нужди, монтаж и демонтаж на алуминиева дограма и се привеждат вътрешно регулационните […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение №360 от Протокол №23/24.02.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на  оптичен кабел от землището на с. Кукорево до землището на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е  издадено Решение №355/24.02.2021г. на общински съвет „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура, в следния обхват: – трасе на кабелна линия СрН 20 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е  издадено Решение №359/24.02.2021г. на общински съвет „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  за поземлен имот с идентификатор  32740.21.213 с начин на трайно ползване – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е  издадено Решение №354/24.02.2021г. на общински съвет „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура, в следния обхват:  трасе на „Оптичен кабел от с. Ханово […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени