Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 572 от Протокол № 31/27.10.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за   Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на  оптичен кабел от землището на с. Ханово до землището […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен   проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват  – План за регулация и застрояване и схеми ЕЛ,  ВиК  на поземлен имот с индетификатор 4048411.171 по КККР на с.Кукорево,  с който се сменя предназначението му и се образува  УПИ-11.171  „ Складова база за съхранение на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1463/09.11.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I 510 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за Подробен устройствен план (план за регулация и застрояване), с който южната част от УПИ X-89 с площ от 1003 кв.м.  се присъединява към УПИ XI-90  и се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ X-89, УПИ XI-90, УПИ XXI-98, XX-97 и УПИ XVI-93,94  кв.11 в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 567 от протокол № 31/27.10.2021 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за одобряване задание и разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа” за поземлени имоти с идентификатори 48101.30.582 с площ 2.096 дка и 48101.30.583 с площ 3.018 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 570 от протокол № 31/27.10.2021 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ газопровод от ГРП при административна сграда […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 568 от протокол № 31/27.10.2021 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 48101.30.582 с площ 2.096 дка и 48101.30.583 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол съобщава, че е издадено Решение № 569 от 27.10.2021 г., за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77030.19.91 с площ 10,437 дка с начин на трайно ползване на имота – овощна градина, находящ се в местност „Юрта“ по кадастралната карта и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 574 от 27.10.2021 г. на Общински съвет „Тунджа“ гр. Ямбол е одобрен проект за Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на траспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.3.102 по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол, обхващащ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХII 137 и урегулиран поземлен имот XIV За селсъвет в кв. 11 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се измести вътрешно […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени