Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0594/17.05.2021г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на поземен ел. кабел започващо от нов ГРТ в УПИ V628 в кв. 57 , преминаващ по тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост между о.т.136 – о.т.133 – о.т. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 605/18.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от съществуващ СБ стълб № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0593/17.05.2021г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на поземен ел. кабел започващо от нов ГРТ в УПИ XIII338 в кв. 29 , преминаващ по тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост между о.т.77 – о.т.78 – о.т. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0541/11.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на II 64, урегулиран поземлен имот III 65 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0496/27.04.2021г. за изработване на проект за- План за регулация на УПИ VI88 и УПИ VII88, кв.11 по ПУП на с.Ханово, като се разделя на три урегулирани поземлени имоти с линии на застрояване за тях и се приведат регулационните им линии към съществуващите на място […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0518/29.04.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ ХVIII 387 в кв. 53, бъдат поставени […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0483/26.04.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 05952.457.2 и 05952.457.4 по КККР находящи се в „Стопански двор”, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0540/11.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 214 и урегулиран поземлен имот VI 215 в кв.42 по ПУП на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 430 от Протокол № 25/27.04.2021г. на Общински съвет „Тунджа” Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с индентификатор 72240.17.56 с площ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 429 от Протокол № 25/27.04.2021г. на Общински съвет „Тунджа” Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с индентификатор 72240.23.362 с площ […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени