Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел. В искането се посочва, че е извършено изменение на КККР за имоти с идентификатори 73657.18.83 и 73657.14.116 и се налага промяна на трасето на оптичния кабел в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1045/11.08.2021г. за изработване на проект за – План за регулация и застрояване на УПИ за разширение на гробищен парк /ПИ 1173/ и УПИ I1174 за гробищен парк и поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.4, 40484.1.305, 40484.1.139, 40484.1.140, 40484.1.141, 40484.1.25, 40484.1.169, 40484.1.170, 40484.171, 40484.1.27, 40484.1.29 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 496 от Протокол № 28/27.07.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за одобряване на задание  и разрешаване  изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“ за поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.4, 40484.1.305, 40484.1.139, 40484.1.140, 40484.1.141, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   изработен  на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на  ел. кабел  започващ от съществуващ стълб № 5, извод  НН „А, ТП „Окоп-5“, пресичащ уличното платно на улица IV клас, преминаващ през улична и тротоарна мрежа, публична общинска собственост между о.т. 75 – о.т. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от съществуващ СБ стълб № 6,  извод „Г”, ТП / БКТП Миладиновци 4, КЛ/ВЛ Инзово, п/ст Тенево, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване, относно УПИ XXVI 105, 109 за животновъден комплекс и фуражен цех по ПУП и ПИ с идентификатор 35609.86.25 по КККР, находящи се в землището на с. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за застрояване на урегулиран поземлен имот XIV общ. в кв. 25 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се определят ограничителни линии на застрояване. Проекта е на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 40484.32.355 – селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост с цел смяна на предназначението на част от имота във връзка с осъществяването на транспортен достъп до поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0641/25.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI 232 в кв.20 по ПУП на с. Кабиле, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0640/25.05.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за Подробния устройствен план – План схема на трасе на кабел СрН 20kV, започващ от УПИ XIII в кв.13 по ПУП на с. Кабиле, преминаващ по тротоарна […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени