Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на  Подробен устройствен план Изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация  УПИ Х255  в кв.1, като се приведат  регулационните му линии в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот № 254 в кв.1 по ПУП на с.Окоп.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот Х 172 в кв. 31 по ПУП на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се смени отреждането на „За жилищно строителство, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот IV 40 в кв. 1 по ПУП на с. Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол, като се смени отреждането на „За жилищно […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на  Подробен устройствен план в следния обхват: План за регулация на УПИ ХV167 и УПИ ХIV166, XIII165, XIX165  и XI163 в кв.8,  като се приведат регулационните им линии  в съответствие със съществуващите на място граници  на поземлени имоти № 167, № 166, № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1410/28.09.2022г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ IX  45, в кв.4 по ПУП на с. Меден кладенец, преминаващ през […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1411/28.09.2022г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ Х 172 в кв. 31, по ПУП на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, от който да се образува УПИ Х […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на ел. провод за присъединяване на ФтЕЦ Коневец – Иванов за УПИ XIII 63  в кв. 7а по ПУП на с. Коневец, област Ямбол. Трасето започва от съществуващ трафопост – ТП/БКТП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот II129 и урегулиран поземлен имот ХV 129 в кв.2 по ПУП на с. Генерал Тошево, като се обединят в иден УПИ и се приведат регулационните му линии към […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII 625 в кв. 90 по ПУП на с. Роза, като част от уличната площ премине в урегулиран поземлен имот VIII 625 в кв. 90 по ПУП на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ VIIза склад  в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, като се промени застрояването с параметри за средноетажно застрояване и свързано застрояване с УПИ ХII за стопански двор.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени