Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за ПУП за имот с идентификатор 77030.22.71 по КККР на с. Хаджидимитрово, м. „До село“, Община Тунджа, Област Ямбол. За имота се обособява УПИ I 22.71 с предназначение „За складова дейност, търговия, услуги и обитаване“ Проектът е на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – – План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ VIII124, УПИ VII121 и УПИ IX123 в кв.11 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 124, № 121 и № 123 в кв.11 по ПУП на […]

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0247/22.02.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване проект за Подробен устройствен план – Ел. схема на трасе, започващо от урегулиран поземлен имот XVI 245 в кв. 25 по плана […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0249/22.02.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и § 8 от п.р. на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0248/22.02.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0250/22.02.2023 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План схема на трасе на 2 броя  кабели за  ел. захранване на  УПИ ХIII63  в кв. 7А по ПУП на с. Коневец, започващо от ГРТ ново, находящо се в УПИ УПИ ХIII63 в кв. 7А , преминава  през  улична и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план –План схема на трасе на   кабелна линия от ГРТ  в УПИ VIII1065  в кв. 60 преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 404 – о.т. 342, публична общинска собственост и достигащ до края на регулацията по ПУП на с.Тенево.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План схема на трасе на външно  електрозахранване за присъединяване на УПИ VII1062 в кв.33 по ПУП на с.Тенево, започващо от ГРТ /ново/, находящо се в VII1062, преминаващо през улична и тротоарна мрежа между о.т. 50 –  о.т. 55 – о.т. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-0261/23.02.2023г. за изработване на проект за изменение на ПУП  –-  План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ VIII124, УПИ VII121 и УПИ IX123 в кв.11 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 124, № 121 и № 123 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени