Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV  и електромерно табло за външно ел. захранване на „Склад за фуражи“ в поземлен имот с идентификатор 80306.41.504 по КККР, находящ се в землището […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1853/08.12.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП  – План за регулация и застрояване на УПИ ХIIза стопански двор и УПИ VIIза склад в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, като УПИ ХIIза стопански двор се раздели на два урегулирани поземлени имота и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена издадена Заповед № РД – 07 – 1839/08.12.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I145, урегулиран […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1860/08.12.2022г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия от ГРТ/ново/ в УПИ III  216, в кв.71 по ПУП на с. Ботево, преминаваща през УПИ IV за стадион, публична […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1835/07.12.2022г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХVII 705 и урегулиран поземлен имот ХIII 706 в кв.59 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните линии […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот IV262 и урегулиран поземлен имот V360 в кв. 36 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведе регулационната линия на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ II 10,92,93,33,52 за заведение за обществено хранене, хотел и спортни дейности, УПИ VII 12, УПИ VIII 13 в кв.3 по ПУП на с. Симеоново,  ПИ 66456.10.174 и ПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 36200.151.19   в стопански двор по КККР в землището на с.Каравелово, като се обособи урегулиран поземлен имот I 151.19 с отреждане за складова база с определени линии на застрояване.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1738/23.11.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот IV262 и урегулиран поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД – 07-1723/21.11.2022г. за изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ I223,224  в кв. 25, започващо от ГРТ /ново/ преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 38 –  о.т. 63, […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени