Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХII 137 и урегулиран поземлен имот XIV За селсъвет в кв. 11 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа”, област Ямбол, като се измести вътрешно […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 1428/03.11.2021 г. на Кмета на Община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VII 59 и урегулиран поземлен имот VIII 54, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ № 59 и ПИ […]

Обяви и съобщения

Обпвление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен   проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват  –  План за регулация, като се  Приведат вътрешно регулационните линии на  УПИ I254   и УПИ XII253 в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 254 и № 253 в кв.14 и се смени предназначението […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1350/18.10.2021г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват  –  План за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ VI 110 в кв. 23, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 109 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1355/19.10.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VII 59 и урегулиран поземлен […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1370/21.10.2021г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват  –  План за регулация, като се  Приведат вътрешно регулационните линии на  УПИ I254   и УПИ XII258 в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 254 и № 258 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 37681.22.28 по КККР, находящ се в землището на с. Козарево, община „Тунджа”, област Ямбол като се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1391/27.10.2021г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като част от  УПИ VIII150,  премине  към УПИ I150 в кв.18 по ПУП на с.Ханово и се определят линии на застрояване към тях.  Привеждане на вътрешните регулационни […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1329/13.10.2021 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05952.51.204 по кадастралната карта […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени