Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1738/23.11.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот IV262 и урегулиран поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД – 07-1723/21.11.2022г. за изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ I223,224  в кв. 25, започващо от ГРТ /ново/ преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 38 –  о.т. 63, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1787/29.11.2022г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VI 201 и УПИ VII 201  в кв. 47 по ПУП на с.  Дражево,  община „Тунджа”, област Ямбол, с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1719/21.11.2022г. за разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: ХIV 164 в кв. 16 по ПУП на с. Хаджидимитрово, област Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1809/02.12.2022г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ XIII  339, в кв.53 по ПУП на с. Генерал Тошево, преминаващ през тротоарна и улична […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1810/02.12.2022г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ XIV  339, в кв.53 по ПУП на с. Генерал Тошево, преминаващ през тротоарна и улична […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1784/28.11.2022г. Одобрявам задание за проектиране на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 14725.66.8 в Стопански двор по КККР в землището на с. Генерал Тошево. Разрешавам на Иван Костадинов Иванов, да възложи […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1744/24.11.2022г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II 69, урегулиран поземлен имот III 69 и урегулиран поземлен имот IV 69 в кв.6 по ПУП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1728/21.11.2022г. за разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: : УПИ V 106 и УПИ VI 106 в кв.13 по ПУП на с. Ботево, област Ямбол. Комплексният […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1727/21.11.2022г. за разрешаване изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: УПИ IV 106 в кв.13 по ПУП на с. Ботево, област Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени