Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1кv от съществуващ стълб № 4, извод НН-А ТП/БКТП Драма-2, КЛ/ВЛ „Елхово”, ПС „Тенево” до УПИ IX76 в кв. 9 по ПУП на с. Драма, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ I 30 в кв. 4 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се смени отреждането на „За складова […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ XVIII 34 в кв. 4 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се смени отреждането на „За складова […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План схема трасе на ел. кабел НН 1kV от съществуващ СБ стълб № 5, извод „Б”, ТП / БКТП Миладиновци, КЛ/ВЛ Инзово, п/ст Тенево, преминаващо през улица – публична общинска собственост между о.т.35 – о.т. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № ДС – 04 – 00005 – 02.04.2021 г., за одобряване на техническо задание и разрешаване изработване проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Присъединителен газопровод с Рраб = 1,0 Мра на „Глобъл коммерс – 1″ от АГРС „Ямбол” в поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ на урегулиран поземлен имот I за производство на чипс, снакс и кафе аператив и урегулиран поземлен II за обществено обслужващи дейности в кв.50 по ПУП на с.Кукорево, като от УПИ II за обществено обслужващи дейности се отдели и продаде 338 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот с индетификатор 40484.156.50 и поземлен имот с идентификатор 40484.156.51 по КККР в землището на с.Кукорево, с цел обединяване и образуване на УПИ I-156,161 за складова база за селскостопанска техника и продукция”.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 396 от протокол № 24/26.03.2021 г. на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 68878.17.19 с площ 0.829 дка. Поземления имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План за регулация на УПИ XVII 144 и УПИ XVIII 144 в кв.24 по ПУП на с. Ботево, като се обединят в един УПИ и се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План за регулация на УПИ IХ 307 в кв.30 по ПУП на с. Кабиле, като УПИ се разделя на два урегулирани поземлени имота. Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени