Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0615/25.05.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот III 140,146 в кв.19 по ПУП на с. Кабиле, с искане за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план- Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия СН от Фотоволтаична система, находяща се в поземлен имот с идентификатор 46783.27.107 по КККР в землището на с.Маломир, област Ямбол до съществуваща ел. подстанция в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на кабел 1 kV за захранване на ФЕЦ в УПИ II 147 в кв.16 по ПУП на с. Генерал Тошево. Трасето на кабела започва от трафопост в ПИ с идентификатор 14725.63.48, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и схеми: Транспортно – комукационна, ЕЛ и ВиК на поземлен имот с идентификатор 72240.23.361 по КККР в землището на с.Тенево, област Ямбол, като се смени предназначението на имота и се образува УПИ II 23.361 за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на УПИ Х за фурна и баня и УПИ VIII167, кв. 21 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведат регулационните линии към съществуващите […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0568/17.05.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот II 9 в кв.5 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0569/17.05.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 214 в кв.42 по ПУП на с. Генерал Тошево, с искане […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на  на УПИ IV-28, V-28, IX-28 и УПИ  X-28 в кв.5  по ПУП  на с.Коневец, област Ямбол, съгласно §8 от ПР на ЗУТ, образува се УПИ IX-28, което се преотрежда за фотоволтаична централа […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0512/04.05.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на УПИ Х за фурна и баня и УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0511/04.05.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V749, УПИ VI749, УПИ VII749, […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени