Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация  и застрояване на урегулиран поземлен имот II 364   в кв.34 по ПУП на с. Роза, като се раздели на два урегулирани поземлени имота II 364 и урегулиран поземлен имот XIII 364. Проектът […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХVII 705 и урегулиран поземлен имот ХIII 706 в кв.59 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните линии на УПИ към съществуващите на място граници […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за трасе на подземен ел. провод СрН 20 kV за „АТМ – България“ от ПИ 80217.21.484 по КККР, землище с. Чарган до ПИ 87374.522.208 – Подстанция Ямбол […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XV 632  и урегулиран поземлен имот XVII 633  в кв.90 по ПУП на с. Роза, като се обединят в един урегулиран поземлен имот XVII 632,633. Проектът се намира […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XIV34 и урегулиран поземлен имот XIII34 в кв. 4 по ПУП на с. Дражево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се обединят в един урегулиран […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II 69, урегулиран поземлен имот III 69 и урегулиран поземлен имот IV 69 в кв.6 по ПУП на с. Генерал Тошево, като  се промени регулационната линия […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14725.66.8 в Стопански двор по КККР в землището на с. Генерал Тошево, като се обособи урегулиран поземлен имот I 66.8 – за  производствени и складови […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 23501.32.1 по КККР, находящ се в землището на с. Дражево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот с  отреждане за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, В и К и ел. схеми на поземлен имот с идентификатор 40484.32.484 по КККР, находящ се в землището на с. Кукорево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образува […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ ХI 333 в кв.40 по ПУП на с. Чарган, като се приведат регулационните линии на УПИ към съществуващите на място граници на ПИ 333 и ПИ 334. Проектът се намира […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени