Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ –  План за регулация и застрояване на УПИ  за разширение на гробищен парк /ПИ 1173/ и УПИ I1174 за гробищен парк и поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.4, 40484.1.305, 40484.1.139, 40484.1.140, 40484.1.141, 40484.1.25, 40484.1.169, 40484.1.170., 40484.171, 40484.1.27, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 594 от Протокол № 32/24.11.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за Одобрява задание и разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа” за поземлен имот с идентификатор  72240.44.537 с площ 7 998 кв. м, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод ПЕВП ф 90 мм за захранване на  поземлен имот с идентификатор 40484.11.171 по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 597 от протокол № 32/24.11.2021 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура. Трасето на подземната кабелна линия […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 596 от Протокол № 32/24.11.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за  одобряване на задание и разрешаване за изработване на Подробен устройствен план – – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН 1Кv и електромерно табло за външно […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 601 от Протокол № 32/24.11.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване на поземлен имот с индентификатор 40484.32.428 с площ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 595 от Протокол № 32/24.11.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план  –- План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 72240.44.537 с площ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ, като  УПИ ХI254 в кв.1 по ПУП на с.Окоп се раздели на два урегулирани поземлени имота  и се определят линии на застрояване за тях.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване като част от УПИ VIII-150 премине към УПИ I-150 и се определят линии на застрояване за тях.  Привеждане на вътрешните регулационни линии на УПИ I150, УПИ  и УПИ II148  в съответствие със съществуващите граници на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 599 от Протокол № 32/24.11.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план  –- Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV и електромерно […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени