Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел.кабел 1кV от ГРТ/ново/в УПИ ХVII154 в кв. 13 по ПУП на с.Маломир, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 15 – о.т. 22 и общински терен, публична общинска собственост и достигащ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, ал.2,  че е  издадена Заповед № РД-07-1584/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ III873  в кв. 87 по ПП на с.Маломир, област Ямбол, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, че е  издадена Заповед № РД-07-1583/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План схема на трасе на   кабелно захранване НН 1кV на УПИ III343  в кв. 21 по ПУП на с.Маломир, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава основание чл.124б, ал.2,  че е  издадена Заповед № РД-07-1582/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ III865  в кв. 83 по ПП на с.Маломир, област Ямбол, започващ от ГРТ /ново/ преминаващ през улична и тротоарна мрежа […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, че е  издадена Заповед № РД-07-1585/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План схема на трасе на   кабелна линия от ГРТ  в УПИ VIII1065  в кв. 60 по ПУП нас.Тенево, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 404 – о.т. 342, публична […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, че е  издадена Заповед № РД-07-1580/27.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ VII 88 в кв. 12, по ПУП на с. Челник, община „Тунджа”, област Ямбол, от който да се образуват УПИ VII 88 и УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1601/01.11.2022г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация, като съществуващата по ПУП на с. Кабиле улица от о.т. 68 до о.т. 112 се обособи в улица – тупик, осигуряваща транспортен достъп до […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1600/01.11.2022г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II за магазин и урегулиран поземлен имот I 663 в кв.82 по ПУП на с. Роза, като се обединят […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1603/01.11.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XIV232,  УПИ XV232,  УПИ XVI232 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1602/01.11.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 03229.100.6 по КККР, находящ […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени