Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0697/06.06.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10776.13.61 по КККР на с. Веселиново, област Ямбол, като […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр.Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 771 от 31.05.2022 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10776.15.16 с площ 4,461 дка и начин на трайно ползване на имота – нива, находящ се в местност „Кривото кюше“ по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр.Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 773 от 31.05.2022 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10776.15.44 с площ 16,087 дка и начин на трайно ползване на имота – нива, находящ се в местност „Кривото кюше“ по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр.Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 772 от 31.05.2022 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел за външно ел.захранване на фотоелектрична инсталация в УПИ I 30028, с идентификатор 77030.30.28 по КККР на с. Хаджидимитрово,  с дължина 9,30м. Трасето на кабела минава […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на  на УПИ VIII-1065 и УПИ IX-1065 в кв.60  по ПУП  на с.Тенево, област Ямбол, които се обединяват в един УПИ и се сменя предназначението му за фотоволтаична централа и жилищно строителство и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 77 в кв.8 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните линии на УПИ към съществуващите на място граници на ПИ № 77 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план –  План за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII 210 в кв.30 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на ПИ № 210, ПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план –  План схема на трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ XVII 27, в кв.5, по ПУП на с. Търнава, преминаващ през тротоарна и улична мрежа, публична общинска […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0721/09.06.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ XVII 27, в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0711/09.06.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 77 в кв.8 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени