Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План схема  на трасе на   кабел за външно ел. захранване започващо от ГРТ ново, находящо се в УПИ VI186 за ФЕЦ и жилищно строителство, в кв.21,  през свободен терен – дере, пресичащ улична и тротоарна мрежа между о.т. 89 – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – – План схема на трасе на   кабелно захранване НН 1кV  за инсталация за производство от ВЕИ  с инсталирана мощност 199.75 кWp на УПИ VIII47,48 в кв. 3 по ПУП на с. Тенево, започващ от ГРТ 1 /ново/, преминаващ през улична […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване НН 1кV  за инсталация за производство от ВЕИ  с инсталирана мощност 99.75 кWp на УПИ VIII47,48 в кв. 3 по ПУП на с. Тенево, започващ от ГРТ 1 /ново/, преминаващ през улична и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-0145/02.02.2023г. за изработване на проект за изменение на ПУП–Изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване  на II за училище в кв.39 по ПУП на с.Каравелово, като се смени предназначението му от училище в за производствена и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0139/02.02.2023г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II 128 в кв.31 по ПУП на с. Златари, като се приведат регулационните линии на УПИ към […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0129/30.01.2023г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот I 658  и урегулиран поземлен имот ХI 657 в кв.89 по ПУП на с. Роза, като  част от урегулиран […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0120/25.01.2023г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XI-327 и УПИ VII-327 в кв. 45 по ПУП на с. Болярско, като се обединят в един УПИ и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0121/25.01.2023г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия, започващо от ГРТ в УПИ VIII 309 в кв.35 по ПУП на с. Гълъбинци, преминава през тротоарна и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот Х 363 и урегулиран поземлен имот  ХХI 363 в  кв. 37 по ПУП на с. Кабиле, като се обединят в един урегулиран поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план –  План за улична регулация, като съществуващата по ПУП на с. Кабиле улица от о.т. 68 до о.т. 112 се обособи в улица – тупик, осигуряваща транспортен достъп до УПИ VII 292, в кв.28 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени