Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  -План за регулация на УПИ VI219, УПИ VII225  и УПИ VIII218 в кв.16, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 376, № 225 и № 218 в кв.16 по ПУП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1482/02.11.2023г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план  в следния обхват: -План за регулация на УПИ VIIIза стопански двор  в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, като УПИ VIII се раздели на два урегулирани поземлени имота и се образуват УПИ VIIIза […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1509/08.11.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот I 63, кв. 9 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1496/06.11.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот Х 188 в кв. 28 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1482/02.11.2023г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VI219, УПИ VII225  и УПИ VIII218 в кв.16, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 376, № 225 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН за захранване на УПИ I 15.104 за хотел, ресторант, басейн и фотоволтаичен парк, представляващ ПИ с идентификатор 35028.15.104 с площ 5538 кв.м в местност „Крачола“ по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение за захранване на УПИ I 15.104 за хотел, ресторант, басейн и фотоволтаичен парк, представляващ ПИ с идентификатор 35028.15.104 по КККР в землището на с. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1470/01.11.2023 г. за разрешаване изработването на на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XI 295 в кв.31 по ПУП на с. Симеоново, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХII175 в кв. 26 по ПУП на с. Козарево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – – Работен устройствен план за УПИ V 36.651  за промишлена и складова дейност и фотоволтаична централа  /ПИ 77030.36.646/ и УПИ IV 36.281  за промишлена и складова дейност и фотоволтаична централа /ПИ 77030.36.281/ по […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени