Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обявления по ЗУТ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот II 462 в кв.62 по ПУП на с. Роза, като се раздели на два урегулирани поземлени имота. Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XI 295 в кв.31 по ПУП на с. Симеоново, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на ПИ №295 и ПИ №294 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия 1 kV от границите на с. Дражево до трафопост в поземлен имот с идентификатор 23501.18.309 по КККР, находящ се в землището на с. Дражево, община „Тунджа“, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1555/14.11.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII 97 в кв. 16 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1554/14.11.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за урегулиран поземлен имот II 177 и урегулиран поземлен имот III177 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация на УПИ XIII384,383   и УПИ XII383 в кв.8, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 384 и № 383 в кв.8 по ПУП на с.Тенево, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1230 от 18.10.2023 г. на Общински съвет „Тунджа“ гр. Ямбол е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно-водопроводно отклонение за УПИ I 31  за птицеферма, търговия и услуги,  представляващ ПИ с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  на  поземлен имот с идентификатор 40484.42.142 с площ 3 500 кв. м, с НТП – пасище, с трайно предназначение на територията – земеделска в местност „До стопански двор”  и  част от поземлен имот с идентификатор […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  – План за регулация на УПИ ХV405,  УПИ I394,  УПИ II395  и УПИ ХIV404  в кв.42, като  се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 405, № 394, № 395 и № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот Х 188 в кв. 28 по ПУП на с. Козарево, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на ПИ № 188 и ПИ […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени