Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0061/18.01.2023г. за разрешаване изработването  на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: УПИ III 494 в кв.36 по ПУП на с. Победа, област Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0053/16.01.2023г. за разрешаване изработването  на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части: Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I 248 в кв.36 по ПУП на с. Завой, като […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 68878.16.237 по КККР на с. Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот II 16.237 с отреждане за жилищно […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI 201 и урегулиран поземлен имот VII 201 в кв. 47 по ПУП на с. Дражево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на ел. кабел НН 1 kV за захранване на ФЕЦ в УПИ III 873 в кв.87 по ПУП на с. Маломир. Трасето на кабела започва от ТНН на ТП/БКТП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I145, урегулиран поземлен имот VII146, урегулиран поземлен имот VIII146, урегулиран поземлен имот IХ148 и урегулиран поземлен имот Х147 в кв. 6 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0026/05.01.2023г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 35028.36.13 в Стопански двор по КККР в землището на с. Кабиле. Разрешавам на „Катранджиев 73“ ЕООД, ЕИК 203078006, да […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1920/21.12.2022г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация, като се премахне улица между о.т.41 – о.т.42 – о.т.43 и се проектира нова улица между о.т.43 – о.т.42а – о.т.42б – о.т.42в, в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0022/05.01.2023г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХХI 322, урегулиран поземлен имот III 325 и урегулиран поземлен имот IV 324 в кв.35 по ПУП на с. Роза, като […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0025/05.01.2023г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземен ел.кабел, започващо от трафопост ТП 4, преминава през тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост между о.т. 50 – о.т. 51 и […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени