Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0686/10.06.2024 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХII 256 и урегулиран поземлен имот II 257, кв. 3 по ПУП на с. Козарево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образуват три нови УПИ с номера II257, XIII256,257 и XII256, се предвиди улица – тупик, която осигурява транспортен достъп от улица между о.т. 7 и о.т. 8 до новопроектиран УПИ XII 256 в кв. 3 по ПУП на с. Козарево.

Предишна Официално откриване на жътвената кампания в община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени