Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0657/04.06.2024 г. за  изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XXI42021, 42022, 42023, 42028, 42033, 42341  за мебелно производство и складове , УПИ XXII42021  за цех за производство на дървесни пелети  по ПУП – ПРЗ на с. Кукорево и поземлен имот с идентификатор  40484.42.156 по КККР в землището на с. Кукорево, които се обединяват и се образуват УПИ XXII42.357  за мебелно производство и складове  с определени линии на застрояване, План за регулация и застрояване на УПИ XXI42021, 42022, 42023, 42028, 42033, 42341  за мебелно производство и складове , УПИ XXII42021  за цех за производство на дървесни пелети  по ПУП – ПРЗ на с. Кукорево и поземлен имот с идентификатор  40484.42.156 по КККР в землището на с. Кукорево, които се обединяват и се образуват УПИ XXII42.357  за мебелно производство и складове  с определени линии на застрояване.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени