Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадено Решение № 175/30.05.2024 г. за одобряване на задание за проектиране и разрешава не за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  на  поземлен имот с идентификатор 40484.3.148 с площ 6711 кв. м, с НТП – нива, с трайно предназначение на територията – земеделска в местност Герена по КККР на с. Кукорево с цел промяна на предназначението на имота За  жилищно строителство. С проекта да се обособят единадесет урегулирани поземлени имота, с отреждане за жилищно строителство, като от поземления имот се предвиди улица – тупик за транспортен достъп до новопроектираните имоти, която се свързва с улица от населеното място между о.т.21 и о.т.49.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени