Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0627/28.05.2024 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване, относно УПИ I 369 за кравеферма по действащ ПУП – ПИ с идентификатор 48101.144.369, като границите на УПИ се разширят с включване на ПИ с идентификатори 48101.144.3 и 48101.144.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), находящи се в кадастрален район 144, в местност „Килниците“ на землище с. Миладиновци, община „Тунджа”, област Ямбол, като новообразувания урегулиран поземлен имот е с отреждане „за кравеферма“ и се определят ограничителни линии на застрояване.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени