Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0539/09.05.2024 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и ел. схема на поземлен имот с идентификатор 03229.100.371 по КККР, находящ се в землището на с. Безмер, Община „Тунджа“, Област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за складова база за съхранение на селскостопанска техника и продукция, се определят ограничителни линии на застрояване и инвестиционен проект „Склад за съхранение на селскостопанска техника и продукция”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

  1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и ел. схема на поземлен имот с идентификатор 03229.100.371 по КККР, находящ се в землището на с. Безмер, Община „Тунджа“, Област Ямбол като се образува урегулиран поземлен имот с отреждане за складова база за съхранение на селскостопанска техника и продукция и се определят ограничителни линии на застрояване.
  2. Инвестиционен проект „Склад за съхранение на селскостопанска техника и продукция” в урегулиран поземлен имот, образуван от поземлен имот с идентификатор 03229.100.371 по КККР, находящ се в землището на с. Безмер, Община „Тунджа“, Област Ямбол.
Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени