Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0531/09.05.2024 г. за  изработване на проект на План схема  на външно електро захранване с кабел 1 кV „Фотоволтаична инсталация Коневец – Джоди Енерджи“ инсталация за производство на ел.енергия и отдаване в електроразпределителната мрежа в  УПИ I52 в кв.15 по ПУП на с.Коневец, област Ямбол. Трасето на кабелната линия започва  от ГРТ /ново/, находящо се в УПИ I52 в кв.15, преминава през улична и тротоарна мрежа и второстепенна улица между о.т. 44 – о.т.27 – о.т.5, публична общинска собственост и достига до ново ет, захранено от ТНН, ТП-БКТП Коневец 2, КЛ/ВЛ Елхово, п/ст Тенево, находящ се поземлен имот с идентификатор 38279.30.28 по КККР на с. Коневец.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени