Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0536/09.05.2024 г. за  изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план  – План за регулация и застрояване на УПИ ХII74, УПИ ХIII74, УПИ ХIV74 и УПИ  ХV74 в кв.1 по ПУП на с. Тенево, като се обединят горепосочените урегулирани поземлени имоти в едно УПИ с предназначение За фотоволтаична централа и жилищно строителство.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени