Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 141 от протокол № 9/25.04.2024 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за одобряване задание и разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел с дължина 2679.20 м. Трасето минава през поземлени имоти с идентификатори както следва: 37681.15.238, 37681.15.236 и 37681.15.234 – публична общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, 37681.18.290 – публична общинска собственост с НТП пасище, 37681.18.294, 37681.18.279 и 37681.18.278 – публична общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, 37681.31.361 – публична държавна собственост с НТП за път от републиканската пътна мрежа, 37681.31.360 – частна общинска собственост с НТП изоставена нива и 37681.31.351 – публична общинска собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР, находящи се в землище с. Козарево, община „Тунджа”, област Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени