Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадено Решение № 140/25.04.2024 г. за одобряване на задание за проектиране и разрешава не за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелна линия за външно ел. захранване на „Автосервиз“, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ I 32.469 за автосервиз, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол.

Трасето на кабелната линия започва от съществуващ трафопост на „Прима Комерс“ ЕООД, находящ се в поземлен имот с идентификатор 40484.32.452, преминава през поземлени имоти с идентификатори 40484.32.370 и 40484.32.344, публична общинска собственост с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път и достига до ново ЕТ, находящо се в урегулиран поземлен имот УПИ I 32.469 за автосервиз, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол, частна собственост на Станислава Илчева Андреева.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени