Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот IХ 165 и урегулиран поземлен имот Х 165,206 в кв. 22 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като:

– се приведат регулационните линии към съществуващите на място имотни граници между ПИ № 156, ПИ № 206, ПИ № 165 и ПИ № 166

– урегулиран поземлен имот IХ 165 и урегулиран поземлен имот Х 165,206 в кв. 22 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол се обединят в един урегулиран поземлен имот и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени