Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0355/26.03.2024 г. за  изработване  на проект за  Подробния устройствен план –  План за регулация и застрояване  на поземлен имот с идентификатор 23978.610.30, трайно предназначение на територията – урбанизирана с НТП – За стопански двор по КККР в землището на с.Дряново, област Ямбол, като му се промени предназначението в За складова дейност.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени