Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия от поземлен имот с идентификатор 80217.5.41 до трафопост в поземлен имот с идентификатор 80217.5.35 по КККР, находящи се в землището на с. Чарган, община „Тунджа“, област Ямбол.

Трасето на подземната кабелна линия с дължина 261.4 м, започва от ПИ с идентификатор 80217.5.41 с площ 3000 кв. м, частна собственост, с НТП за стопански двор при граници: ПИ 80217.5.422 и ПИ 80217.5.473, преминава през ПИ с идентификатор  80217.5.422 с площ 22886 кв. м, публична общинска собственост, с НТП дере при граници: ПИ 80217.5.41 и ПИ 80217.1.363, ПИ с идентификатор 80217.1.363 с площ 1297 кв. м, публична общинска собственост, с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път при граници: ПИ 80217.5.422 и ПИ 80217.5.35, ПИ с идентификатор 80217.5.35 с площ 3004 кв. м, частна собственост, с НТП нива при граници: ПИ 80217.1.363 и ПИ 80217.5.422 по КККР, находящи се в землището на с. Чарган, община „Тунджа“, област Ямбол и се включва в ел. табло захранено от нов извод „Д“, табло ниско напрежение на ТП/БКТП „ЧАРГАН – 4, КЛ/ВЛ „ИРЕЧЕКОВО“, П/СТ „КАБИЛЕ“, находящ се в ПИ с идентификатор 80217.5.35 с площ 3004 кв. м, частна собственост, с НТП нива при граници: ПИ 80217.1.363 и ПИ 80217.5.422 по КККР на с. Чарган, община „Тунджа“, област Ямбол.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени