Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия 1 kV от границите на с. Дражево до трафопост в поземлен имот с идентификатор 23501.18.309 по КККР, находящ се в землището на с. Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол.

Трасето на подземния ел. кабел 1 kV с дължина 61 м, започва от границите на с. Дражево, преминава през поземлен имот с идентификатор 23501.25.114, публична общинска собственост с НТП за местен път и достига до трафопост, находящ се в поземлен имот с идентификатор 23501.18.309 – земи стопанисвани от общината по чл. 19 от ЗСПЗЗ с НТП пасище по КККР, находящи се в землището на с. Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Общинската администрация.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени