Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 1554/14.11.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за урегулиран поземлен имот II 177 и урегулиран поземлен имот III177 в кв. 20 по ПУП на с. Могила, като се приведат регулационните линии на УПИ II 177 със съществуващата на място граница между ПИ № 173 и ПИ № 177, като УПИ II 177 и УПИ III177 се обединят в един урегулиран поземлен имот в кв. 20, община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно скица – предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени