Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1230 от 18.10.2023 г. на Общински съвет „Тунджа“ гр. Ямбол е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно-водопроводно отклонение за УПИ I 31  за птицеферма, търговия и услуги,  представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31  по КККР, находящ се в землището на с. Дражево, Община „Тунджа“, Област Ямбол.

Трасето на уличния водопровод и сградното водопроводно отклонение с дължина 409.76 м е с начало строителната граница на населеното място, преминава през ПИ с идентификатор 23501.25.114, публична общинска собственост с НТП за местен път и достига до УПИ I 31  за птицеферма, търговия и услуги,  представляващ ПИ с идентификатор  23501.16.31 по КККР, находящ се в землището на с. Дражево, община „Тунджа, област Ямбол.

Преди издаване на разрешение за строеж да се уредят всички отношения, свързани с правото на преминаване през имоти чужда собственост.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящото Решение подлежи на обжалване по законосъобразност в  тридесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез община „Тунджа “ пред Административен съд гр. Ямбол.

Предишна „Ботево чете”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени