Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  на  поземлен имот с идентификатор 40484.42.142 с площ 3 500 кв. м, с НТП – пасище, с трайно предназначение на територията – земеделска в местност „До стопански двор”  и  част от поземлен имот с идентификатор 40484.42.158, с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост по КККР в землището на с.Кукорево с цел да се присъедини част от 355 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 40484.42.158  към поземлен имот с идентификатор 40484.42.142 и се извърши промяна на предназначението на новообразувания имот За  производствено – складова дейност, търговия и услуги.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени