Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – пран за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77030.29.54 с площ 3688 кв.м, с трайно предназначение – земеделска, НТП – пасище в местност „Язмашка могила“ с отреждане на урегулиран поземлен имот I 29.54 за складова база за ел. материали по КККР в землището на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“, област Ямбол.

Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени