Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение за захранване на УПИ I 31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31 по КККР в землището на с. Дражево, област Ямбол.

Трасето на уличния водопровод и сградното водопроводно отклонение започва от границите на населеното място, преминава през ПИ с идентификатор 23501.25.114, публична общинска собственост с НТП за местен път и достига до УПИ I 31, представляващ ПИ с идентификатор 23501.16.31  по КККР в землището на с. Дражево. Дължината на трасето е  409.00 м, на.

Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени