Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като УПИ V106  и УПИ VI 106  в кв. 13 по ПУП на с. Ботево се обединят в един УПИ с променено предназначение „за фотоволтаична инсталация, производствена и складова дейност“ и инвестиционен проект за обект „Фотоволтаична инсталация до 200 kW“ за новообразувания урегулиран поземлен имотм.

Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени