Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1 kV от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП-2 до ел.табло Т-ФЕЦ в УПИ IV 201 к кв. 37 по ПУП на с. Межда, област Ямбол.

Трасето на подземната кабелна линия започва от ел.табло Т-ФЕЦ в УПИ IV 201 к кв. 37 по ПУП на с. Межда, преминава по тротоарна и улична мрежа между о.т. 80 – о.т. 79 – о.т. 62 – о.т. 61 и достига до ЕТ извод „В“ на ТП/БКТП „Межда 2“, КЛ/ВЛ „Ботево“, п/ст Ямбол, находящо се в УПИ IV за озеленяване в кв.36 по ПУП на с. Межда. Дължината на трасето е  256.53  м.

Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая № 103 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Предишна Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“: Да работим заедно и задружно, за да решаваме по-успешно проблемите си, за да я има България!

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени