Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1201/04.09.2023 г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план -План за регулация, като от общински терен между квартали №59, №60 и №66  /улици с о.т.144 – о.т.214 – о.т.146 – о.т. 147/ се обособи нов урегулиран поземлен имот I с отреждане за търговска дейност и се образува нов квартал №59а, по ПУП на с. Генерал Инзово, община „Тунджа”, област Ямбол, съгласно техническо задание и скица – предложение за изменение на ПУП – ПР, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени