Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация, застрояване и ел. схема на урегулиран поземлен имот I в кв. 34, като се промени отреждането за жилищно строителство и фотоволтаична централа, се определят ограничителни линии на застрояване и План схема на трасе на ел. кабел НН от ГРТ в УПИ I, кв. 34, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 55 – о.т. 54 – о.т. 53, достигащ до ТП „Чарган 1 – 1“, извод СрН „Иречеково с. Чарган“, подстанция Кабиле с. Чарган“ по ПУП на с. Чарган, община „Тунджа”, област Ямбол.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени