Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68878.16.103 и 68878.16.104 в местност „Бозалъка“ по кадастралната карта и кадастралните регистри, находящи се в землището на с. Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол, с цел да се обособят два урегулирани поземлени имота с отреждане за жилищно застрояване и да се определят ограничителни линии на застрояване.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени