Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че се извършва уведомление за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VII54 и ХХIII54, кв.8 по ПУП на с. Победа, Община „Тунджа“, Област Ямбол, които да се обединят в УПИ VIII54 за нискоетажно жилищно застрояване  и се определят ограничителни линии на застрояване за него съгласно скица – предложение .

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени