Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е  издадено Решение №1164/31.07.2023г. на общински съвет „Тунджа” гр. Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV за присъединяване на ФЕЦ. Трасето на кабела започва от регулационната граница на населеното място през поземлен имот с идентификатор 35028.22.278 – общинска частна собственост, с НТП напоителен канал и поземлен имот с идентификатор 35028.22.277 – земи по чл.19, стопанисвано от общината, с НТП пасище и достига до новопроектиран от УПИ III 22002  и УПИ IV 22002, урегулиран поземлен имот III 22.322/нов ПИ 35028.22.322/ по КККР в землището на с. Кабиле. Дължината на трасето  на кабела е 97.00 м.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени