Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от ГРТ /ново/ в УПИ ХXI 363 в кв. 37, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 99 – о.т. 98а, достигащ до табло ниско напрежение, ТП / БКТП „КАБИЛЕ 5“, КЛ/ВЛ „ДРАЖЕВО“, п/ст „ЯМБОЛ“, находящ се в УПИ II за спортни дейност в кв. 43 по ПУП на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол.

Проектът се намира в община „Тунджа“ стая № 103 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени