Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1кV от ГРТ /ново/ в УПИ Х35 кв. 13, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 48 – о.т 46 – о.т. 46а – о.т. 44, достигащи до ЕТ захранено от нов извод „Г“ от табло ниско напрежение, ТП / БКТП „Златаре 3“, КЛ/ВЛ „Бояджик“, п/ст  „Ямбол“, находящ се е в улична мрежа между о.т. 44 и о.т. 46а, съгласно скица – предложение, неразделна част от заповедта.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени