Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен  проект със следното съдържание: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI240  в кв. 3 по ПУП на с. Чарган, с който се привеждат регулационни линии към съществуващите на място имотни граници между ПИ 239 и ПИ 240, се промени отреждането на за производствени дейности и фотоволтаична централа и се определят ограничителни линии на застрояване относно УПИ VI240, в кв.3 и инвестиционен проект: „Фотоволтаична инсталация „Чарган – Тодоров“,  инсталация за производство на ел. енергия и отдаване в електроразпределителна мрежа и Подземна кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Чарган – Тодоров“.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени