Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0739/25.05.2023 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот II 205 в кв. 35 по ПУП на с. Дражево, като се смени отреждането в за производствени и складови дейности и енергопрозводство, се определят ограничителни линии на застрояване и инвестиционен проект „Фотоволтаична електрическа централа”.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части:

  1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VII 205 в кв. 35 по ПУП на с. Дражево, като се смени отреждането в за производствени и складови дейности и енергопрозводство и се определят ограничителни линии на застрояване, изработен в съответствие с приложеното задание.
  2. Инвестиционен проект „Фотоволтаична електрическа централа” в урегулиран поземлен имот II 205 в кв. 35 по ПУП на с. Дражево.
Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени