Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план –  проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен V 589, урегулиран поземлен IV 588 и урегулиран поземлен VI 582  в кв.61 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №589, ПИ №588 и ПИ №582 в кв. 61 по ПУП на с. Генерал Инзово.

Проектът се намира в община „Тунджа“ стая № 103 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени