Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от ГРТ /ново/ в УПИ ХVI 245 в кв. 25, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 109 – о. т. 110 – о.т. 111 до табло ниско напрежение, ТП/БКТП „Търнава – 3“, КЛ/ВЛ „ИРЕЧЕКОВО“, п/ст „КАБИЛЕ“, находящ се в УПИ VII за тп в кв. 44 по ПУП (представляващ поземлен имот с идентификатор 73657.19.107 по КККР) на с. Търнава, община „Тунджа“, област Ямбол.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени