Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 46783.105.5, поземлен имот с идентификатор 46783.105.6 и поземлен имот с идентификатор 40484.105.7 по КККР, находящи  се в Стопански двор в землището на с.Маломир, като се обединят в един УПИ с предназначение „За производствено складова дейност, търговия и услуги“

Предишна МИГ-Тунджа, в партньорство с община Сливен, изпълнява проект за подготовка на стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 година

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени